Rainbow QUICK CHLOR 5kg tabletki

406508-rainbow
Producent: RAINBOW
szt.
106,00 zł

Dezynfekcja chlorem - dezynfekcja szokowa

Rainbow QUICK CHLOR - 5 kg w tabletkach 20 g

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

QUICK CHLOR to preparat chlorowy w postaci tabletek 20g do szybkiej, szokowej dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.

Właściwości:

  • stabilizowany preparat chlorowy z ok.56% aktywnego chloru,
  • tabletki nie pozostawiają osadu
  • można je stosować dla wszystkich twardości wody,
  • stabilizowany przeciw zbyt szybkiemu ubytkowi chloru od ciepła i słońca

Najlepszy efekt działania środka otrzymamy stosując go przy  wartości pH od 7,2 do 7,4. Preparat należy stosować po uzyskaniu takiej wartości pH.

DOZOWANIE

1 raz na tydzień: Należy stosować 5 tabletek na 10m3  wody basenowej.
Chlorowanie uderzeniowe: 10-15 tabletek Quick Chlor Granulat na 10m3 wody. Dodatkowo zastosować środek na glony Alba Super i flokowanie.

Środki ostrożności:
Nieumiejętne posługiwanie się środkiem wywoła reakcję wybielającą materiałów i tworzyw nieodpornych na chlor. Quick Chlor Tabletki rozpuszcza się w koszyku skimmera lub pompy filtra.

Wskazówki zagrożenia i bezpieczeństwa:

R22:Działa szkodliwie po połknięciu.
R31:W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R36/37: Działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.
R50/53:Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych; może powodować długotrwałe i niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2:Przechowywać z dala od dzieci.
S8: Pojemnik przechowywać w suchym pomieszczeniu.
S26:Zanieczyszczone oczy przemyć wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem(jeśli to możliwe pokazać etykietę.)
S41:Nie wdychać dymów powstałych w wyniku pożaru lub wybuchu.
S60:Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
S61:Unikać zrzutów do środowiska ; postępować zgodnie z instrukcją.

Kontakt:
tel. 604 551 268
e-mail: biuro@vimaro.pl